Nacházíte se zde: Úvod Knižní edice Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie: studentské práce

Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie: studentské práce

 Tradiční a moderní-titul Šalanda, Bohuslav (ed.) [2011]. Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie: studentské práce.

Druhý svazek Knižní edice Historická sociologie představuje společný projekt nadějných studentských tvůrců z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a částečně z Filozofické fakulty téže univerzity. Stati v publikaci mají jednak obecnější teoretický charakter a zpracovávají témata, která patří do hlavního proudu historické sociologie, jednak souvisí s tradicí a přinášejí interdisciplinárně pojatou analýzu kulturně-historických fenoménů. Poslední tři studie jsou zaměřeny na vybrané problémy spojené s vývojem české společnosti v průběhu 20. století.
 

Úvodem
Bohuslav Šalanda

Racionalizace a disciplinace v díle Michela Foucaulta. Komparace s klasiky a postmodernou
Tomáš Brolík

Pojetí civilizací u Jaroslava Krejčího a jeho místo v současném civilizačním diskursu
Martin Šochman

Zrod ekonomické kultury kapitalismu v koncepcích Maxe Webera a Petera L. Bergera
Michaela Vobořilová

Člověk mezi nudou a orgií. Proměna "všedního" a "svátečního" v moderní západní společnosti v dílech Jana Patočky a Eugena Rosenstocka-Huessyho

Jakub Homolka

Postava Meluzíny ve středověké imaginaci Západu
Jan Hladík

Vnímání "druhého" v českém raně novověkém překladu cestopisu Jeana de Léryho "Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove" 
Jiří Fialka

Role šlechtické kultury v procesu formování moderního polského národa
Natalie Szopová

Přátelství v době těžkých zkoušek: Historickosociologická studie o interpersonálních vztazích českých Židů v letech 1938-1948
Karolína Honsová - Lucie Šafirová

K otázkám vývoje a posilování komunistické moci v období 50. let
Martina Pižlová

Vývoj sídel a osudy jejich obyvatel v pohraničí Českého lesa. Případová studie obce Lísková
Kamila Angelovová

Fotografická příloha
Akce dokumentů