Nacházíte se zde: Úvod Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

  • Formální požadavky pro přispěvatele

Časopis Historická sociologie publikuje tyto typy autorských textů:

studie (do 30 ostran)
přehledové stati (do 30 stran)
eseje (do 25 stran)
recenzní eseje (do 15 stran)
rozhovory (do 15 stran)
diskuze a polemiky (do 15 stran)
zprávy (do 7 stran)
recenze (do 7 stran)
varia (5 stran)

 

Časopis Historická sociologie přijímá a uveřejňuje pouze odborné texty a texty, jež odpovídají jeho zaměření. 

Historická sociologie publikuje texty v české, slovenském, anglickém, francouzském a německém jazyce. Nabídnuté texty musí být vždy upraveny v souladu s pokyny pro autory.

Texty přijaté k tisku jsou publikovány jak v tištěné, tak elektronické verzi časopisu. Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že Historická sociologie je časopis s otevřeným přístupem.

Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

 

  • Zasílání příspěvků

Příspěvky do časopisu zasílejte redakci průběžně a to na e-mail bohuslav.salanda(at)fhs.cuni.cz nebo vratislav.kozak(at)fhs.cuni.cz. Redakce vždy autorovi potvrdí doručení každého nabídnutého rukopisu.

U recenzí je doporučeno, aby se autoři nejprve s redakcí domluvili na tématu i datu nabídnutí.  

Redakce přijímá příspěvky výlučně e-mailem, a to spolu s průvodním dopisem (může být součástí e-mailu) na adrese šéfredaktora či výkonného redaktora s úplným kontaktem na přispěvatele, včetně telefonního čísla.

Příspěvky určené pro rubriky studie, přehledové články, recenzní eseje, rozhovory, diskuse a polemiky musí obsahovat:

1. název a krátké shrnutí v češtině i v angličtině (abstract) uvedené v úvodu příspěvku (pod českým názvem příspěvku a jménem autora), jehož rozsah by měl být 100 až 200 slov;

2. pět až sedm klíčových slov v češtině i v angličtině (keywords) uvedených pod abstraktem;

3. kontakt na autora ve formě plného názvu a adresy pracoviště a e-mailové adresy, který je uveden na první straně příspěvku v poznámce pod čarou;

4. krátký životopis zařazený na konci každého příspěvku v rozsahu 20-30 slov.

Redakce provádí jazykovou kontrolu přijatých textů. Rozsáhlejší úpravy jsou konzultovány s autorem, drobnější editace v rámci redakčních úprav jsou provedeny bez konzultace s autorem. Výslednou podobu textu lze na žádost autora po redakčních úpravách autorovi zaslat.  

Časopis nevybírá publikační poplatek ani vložné.

Časopis nevyplácí za poskytnuté příspěvky honorář. 

Autorský výtisk se zasílá všem autorům příspěvků po vydání přislušného čísla časopisu.

 

  • Formátování textů

Rukopisy pro Historickou sociologii musí být vytvořeny v textovém editoru Word nebo jiném kompatibilním editoru a mít formát .doc, .docx, případně i .odt. Měly by používat typ písma Times New Roman velikosti 12, řádkování 1,5 a osazení na obou okrajích 2,5 cm. Stránky by měly být očíslovány, a to na dolním okraji strany uprostřed. 

Obrazové přílohy (obrázky, fotografie) nevkládejte přímo do textu, ale označte v textu jejich umístění, např. <<přibližně zde umístit obrázek XY>>. Obrázek pak zašlete jako samostatný soubor ve formátu pdf, tiff, eps s rozlišením 300 dpi, grafy, diagramy a schémata pak s rozlišením 1 200 dpi.

Tabulky připravte pomocí zabudovaného tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování (černá barva, jeden typ čáry, formátování textu), nepoužívejte žádné stínování nebo několikeré typy čar.

U grafů a schémat dodávejte všechny konstrukční hodnoty, tj. všechna konkrétní čísla pro jejich zpracování. Grafy dodávejte v černobílé variantě.

Slova na konci řádku nedělte a nezarovnávejte. Tvrdé zakončení řádku (pomocí klávesy ENTER) používejte pouze na ukončení odstavce nebo titulku a podtitulku. 

Ke zvýraznění určité části textu, včetně citace, používejte pouze kurzivu, nikoli tučné nebo podtržené písmo.

Poznámky pište pod čarou, nikoli až za textem (ve MS Word přes příkaz vložit -> poznámky pod čarou).

 

  • Citační norma

Texty v Historické sociologii používají odkazy na položky literatury v textu a poznámky na stránce pod čarou. Na každou položku ze seznamu literaturu musí být rovněž odkázáno i v textu, jinak bude ze seznamu vyřazena. Citace se řídí příslušnými citačními normami a splňují tyto požadavky: 

Odkazy na položky literatury ze seznamu literatury v textu používají pouze hranaté závorky. Odkazy jsou uvedeny v kurzívě a mají podobu [Juergensmeyer 2008: 37-38], [Ness - Lopreato 1966], [Arnason 2012a; Arnason 2014] atp.

 

1. Příklady základních druhů citací:

a) Monografie

Mezřický, Václav (ed.) [2003]. Globalizace. Praha: Portál.

Rhodewalt, Frederick – Peterson, Benjamin [2007]. The self and Social Behavior: The Fragile Self and Interpersonal Self-Regulation. New York: Taylor and Francis.

b) Studie ve sbornících

Juergensmeyer, Mark [2006b]. From Bhindranwale to Bin Laden: A Search for Understanding Religious Violence. In. Cady, Linnell E. - Simon, Sheldon W. (eds.). Religion and Conflict in Asia: Disrupting Violence. London: Routledge, Taylor and Francis Group, s. 21-30.

c) Články v časopisech

Ness, Robert C. - Lopreato, Joseph [1966]. Vilfredo Pareto - Sociologist or Ideologist? Sociological Quarterly 7 (1): 21-38.

d) Elektronické dokumenty 

Juergensmeyer, Mark [2006b]. Religious Nationalism and Transnationalism in a Global World [online]. Dostupné z:<http://www.juergensmeyer.com/files/Relig%20natlism-trans.doc> [cit. 16. 10. 2008].

Citaci uvádějte doslovně (včetně eventuálních chyb v původním textu) a vždy vkládejte do uvozovek. Chcete-li nějakou část citace vynechat, napište kulaté závorky a v nich tři tečky. 

 

2. U každé publikace v seznamu literatury uvádějte číslo digitálního identifikátoru DOI. DOI jednotlivých publikací můžete vyhledat zde. Citace bude poté vypadat takto:

Morstein-Marx, Robert [2004]. Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic. Cambridge: Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511482878.

Fialová, Ludmila [2014]. První světová válka a obyvatelstvo českých zemí. Historická sociologie 6 (2): 115–125, http://dx.doi.org/10.14712/23363525.2014.7

 

Akce dokumentů