Nacházíte se zde: Úvod Recenzní řízení

Recenzní řízení

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Historická sociologie uveřejňuje odborné texty, které odpovídají jejímu interdisciplinárními pojetí. 

Časopis Historická sociologie je periodikem s náročným nezávislým recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a zahrnuje dva nezávislé posudky. Recenzenty jsou vybraní odborníci domácí i zahraniční, kteří nejsou z pracoviště autora ani v konfliktu zájmů vůči recenzovanému textu. 

Redakce autorovi potvrdí, že jeho příspěvek dorazil a postoupí příspěvek do recenzního řízení (vyjma recenzí a zpráv). Redakce poté poskytuje zpětnou vazbu autorovi, který upraví texty na základě posudků recenzentů. 

V případě shodného stanoviska obou recenzentů bude text přijat k publikování, v opačném případě bude text odmítnut. Pokud je jeden posudek pozitivní a druhý negativní, bude autor vyzván šéfredaktorem, aby text přepracoval a poté redakční rada po projednání vysloví konečný závěr recenzního řízení. V případě nesouhlasu s výtkami recenzentů se může autor v dopise adresovaném šéfredaktorovi vymezit vůči recenznímu posudku.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí příspěvku bude autorovi zasláno v co nejkratším možném termínu. 

Článek je zařazen na základě aktuálního počtu příspěvků i délky recenzního řízení.

Recenzní formulář pro recenzenty ke stažení zde.

 

PUBLIKAČNÍ ETIKA

Publikační etika časopisu Historická sociologie je volně inspirovaná normami Elsevieru. 

Časopis Historická sociologie se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy publikační etiky a proto přijal veškerá opatření, týkající se nekalých praktik při publikování, porušování autorského práva a plagiarismu. 

 

  • Povinnosti autorů

Autoři článků nabízením svého textu stvrzují jeho původnost a potvrzují, že příspěvek není plagiátem. Taktéž stvrzují, že jsou držiteli autorských práv a že neudělili výhradní licenci třetí osobě. 

Autoři musí všechny zdroje řádně citovat v souladu s etickými pravidly, citační normou a autorským zákonem. 

Autoři potvrzují, že svůj text nenabídli jinému periodiku či že tentýž text nebyl již jinde publikován. Nabízení již publikovaného textu nebo textu, který prochází recenzním řízením v jiném odborném periodiku, je považováno za neetické. Redakce si vyhrazuje právo po takovémto zjištění rukopis odmítnout.

Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí v textu, jsou autoři povinni, i s odstupem času, informovat o takovéto skutečnosti redakci. 

Autoři musí přiznat veškerou finanční podporu či jiné konflikty zájmu.

 

  • Povinnosti recenzentů

Texty jsou zasílány dvěma anonymním recenzentům, kteří jsou odborníky v daném oboru a jsou z jiného pracoviště než autor textu. V případě, že recenzent ví, že nebude schopen recenzi odevzdat v daném termínu, neprodleně to oznámí redakci.

Recenzenti musí dodržovat normy objektivity, musí posuzovat text bez zaujatosti vůči autorovi. Veškeré své názory a připomínky musí podložit jasně vysvětlujícími argumenty.

Recenzenti by neměli posuzovat texty, s nimiž jsou v konfliktu zájmu.

S posuzované příspěvky jsou důvěrné a tak s nimi musí být zacházeno.

 

  • Povinnosti redakce

Redakce má právo příjímat, odmítat či navrhovat případné změny v jakýchkoliv textech.

Redakce je povinna zajistit anonymní recenzenty pro texty přijaté do recenzního řízení a pro všechny strany zajistit anonymitu. Redakce zabezpečuje, aby veškeré informace vyplývající z nabízených rukopisů zůstaly důvěrnými. 

Redakce zajišťuje recenzenty, kteří nejsou v konfliktu zájmu k nabízenému textu či jeho autorovi.

Rukopisy jsou vždy posuzovány bez ohledu na rasu, náboženství, politické preference, etnický původ či občanství.

 

  • Oznámení o copyrightu

Autoři garantují Historické sociologii právo na publikování své práce s tím, že si jsou vědomi skutečnosti, že Historická sociologie je časopis s otevřeným přístupem, který je volně dostupný bez omezení všem.

Nabídnutím svého textu autoři časopisu udělují oprávnění dílo užít v neomezeném rozsahu, a to jak v tištěných vydáních, tak i elektronickým rozšiřováním na internetových stránkách časopisu či prostřednictvím různých databází, do nichž je časopis zařazen. 

Autorské právo ke článku autora je po přijetí textu k publikaci přeneseno na nakladatelství Karolinum v Praze, které jej dále licencuje pod CC-BY licencí. Převod autorských práv se vztahuje na výlučné právo kopírovat a šířit autorův text, včetně dotisků, překladů, fotografické reprodukce, v tištěné i elektronické podobě (v režimu offline i online) nebo jiných reprodukcí podobného charakteru.

Autorům je dovoleno zveřejňovat práci na webových stránkách (např. vlastních), ovšem s uvedením toho, že text byl publikován v časopise Historická sociologie.  

Akce dokumentů